زبان های برنامه نویسی

برنامه نویسی حرفه‌ای است که با توجه به رشد تکنولوژی بر اهمیت آن روز به روز افزوده می‌شود. در این حرفه زبان‌های مختلفی وجود دارد که از هریک از آن‌ها می‌توان برای پیاده سازی امکانات خاصی استفاده کرد. در مقاله‌هایی که در ادامه قرار گرفته‌اند با زبان های برنامه نویسی مختلف و کاربردی که هریک از آن‌ها بیشتر آشنا خواهید شد.